Aktualności

Alternatywne zajęcia – Dzienny Dom „Senior+” oraz Świetlica Wielopokoleniowa

Grupą szczególnie zagrożoną w czasie pandemii koronawirusa są osoby starsze, niepełnosprawne,  które często zmagają się z różnego rodzaju schorzeniami, dlatego decyzją Wojewody Śląskiego  została zawieszona działalność Dziennych Domów „Senior+”, Klubów Seniora czy placówek dla osób niepełnosprawnych. Jednak my jako Ośrodek Wspierania Rodziny przez cały ten czas jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi podopiecznymi. Dziś umożliwia nam to jedynie telefon, wideo rozmowa, czy dostarczenie „Pakietu zajęciowego” do domu. Służymy także pomocą w zrobieniu zakupów, dostarczeniu ciepłego posiłku dla seniorów, telefonem do psychologa. Jesteśmy dla was dostępni, zawsze można się z nami skontaktować.

Drodzy Seniorzy, nasi podopieczni, uważajcie na siebie i pamiętajcie o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Życzmy Wam wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. Nie traćcie pogody ducha! Zawsze jesteśmy z wami!

Pamiętajmy:

Sensowna pomoc działa długofalowo i zmienia coś więcej, niż tylko zewnętrzne okoliczności…

                  

                

 

 

Decyzja Wojewody Śląskiego

DECYZJA Nr PSI.6334.140.2020

z dnia 19 października 2020 r.

Działając na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 374 ze zm.), w treści ustalonej ustawą z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVlD-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1747) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2,

polecam

wszystkim wójtom, burmistrzom, prezydentom gmin i miast oraz starostom powiatów
z obszaru województwa śląskiego

 

czasowe zawieszenie działalności, na terenie całego województwa śląskiego, w terminie
od dnia 20 października 2020 r. do odwołania w:

 

  1. dziennych domach i klubach seniora, w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior+;
  2. środowiskowych domach samopomocy;
  3. warsztatach terapii zajęciowej.

 

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wojewoda w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie, państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra (art. 11h ust. 1
ww. ustawy). Polecenie, wydawane jest w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze decyzji administracyjnej i podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymaga uzasadnienia (art. 11h ust. 4 wskazanej ustawy).

W piśmie z 16 października 2020 r., znak: NS-HKiŚ.9011.534.2020, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny rekomenduje czasowe zawieszenie działalności w dziennych domach i klubach seniora, w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior+, środowiskowych domach samopomocy oraz warsztatach terapii zajęciowej z terenu województwa śląskiego.

Celem ochrony życia i zdrowia ludzi, z uwzględnieniem stanu epidemii obowiązującego do odwołania w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a w szczególności aktualnej sytuacji epidemicznej na terenie województwa śląskiego, wydanie niniejszego polecenia jest celowe i konieczne.

 

Niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą doręczenia.

 

Pouczenie

 

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
za pośrednictwem Wojewody Śląskiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Wojewodzie Śląskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
do odwołania jest niedopuszczalne.

 

Z upoważnienia Wojewody Śląskiego

Jan Chrząszcz

I Wicewojewoda Śląski

podpisano elektronicznie

Codzienność Dziennego Domu „Senior+”

Działalność Dziennego Domu „Senior+” ma na celu przede wszystkim zaaktywizowanie osób starszych.  Zajęcia przygotowywane są w trosce o podtrzymanie sprawności fizycznej, a także umysłowej. Placówka to miejsce integracji lokalnej społeczności.

Duża popularnością wśród podopiecznych Dziennego Domu „Senior+” w Lyskach cieszą się zajęcia artystyczne. W związku z tym, w ostatnich miesiącach Seniorzy poznali nowe techniki rękodzielnicze np.: sztukę quillingu. Czas spędzony w placówce upływał pod znakiem wspólnego śpiewania, treningów pamięci, a także różnego rodzaju gier zespołowych. Seniorzy regularnie korzystali również z rehabilitacji i wychodzili na spacery.

Społeczność Dziennego Domu „Senior+” ciągle się powiększa. Dla jednych udział w zajęciach to sposób na samotność. Dla innych to miejsce, gdzie mogą rozwijać swoje pasje i wymieniać życiowe doświadczenia. Każdy z podopiecznych znajduje tu coś dla siebie.

 

 

OGŁOSZENIE!

OGŁOSZENIE!

OD 19.10.20 DO 31.12.20 R. ZAJĘCIA W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ

W LYSKACH SĄ ODWOŁANE.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ

W POZOSTAŁYCH ŚWIETLICACH NA TERENIE GMINY LYSKI.

FABRYKA FANTAZJI – CIĄG DALSZY ZAJĘĆ.

      Fabryka Fantazji czyli warsztaty artystyczne w naszej świetlicy cieszą się dużym powodzeniem.Dzieci co tydzień odkrywają na nowo świat plastycznych wrażeń  poprzez  nowe techniki plastyczne i doświadczenia eksperymentalne.

Poniżej krótka fotorelacja z następnych zajęć.

Kampania Bezpieczny Senior

Kampania „Bezpieczny Senior”

W trosce o bezpieczeństwo obywateli w związku ze znaczącym w ostatnim czasie wzrostem zakażeń koronawirusem Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało kampanię pod hasłem „Bezpieczny Senior”.

To m.in. spot telewizyjny i radiowy, kampania w mediach społecznościowych i w prasie.
W przygotowanych materiałach apelujemy do seniorów i reszty społeczeństwa o stosowanie się do podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie pandemii

Zachowanie odległości co najmniej 1,5 m od innych osób w przestrzeni publicznej, możliwie częste mycie rąk, dezynfekcja powierzchni i przedmiotów, z którymi mają styczność inni, a także poprawnie noszona maseczka lub przyłbica – to podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie pandemii.

– Część społeczeństwa, zmęczona trochę obowiązującymi zasadami, zaczęła lekceważyć zagrożenie. Tymczasem to właśnie dystans, dezynfekcja i maseczki są dzisiaj najskuteczniejszą formą ochrony przed zakażeniem. Uczulamy na to wszystkich, ale szczególnie seniorów – mówi minister Maląg.

Uważajmy na siebie i swoich bliskich

Szefowa resortu rodziny nawiązując do idei kampanii „Bezpieczny Senior” apeluje o zwracanie szczególnej uwagi na potrzeby osób starszych w naszym otoczeniu – dziadków, rodziców, ale też np. sąsiadów.

– Zdajemy sobie sprawę, że to spore wyrzeczenie, ale unikajmy osobistych spotkań. Zamiast tego zadzwońmy, przeprowadźmy wideorozmowę. Zaproponujmy pomoc w zrobieniu zakupów, wyprowadzeniu psa. To czasem drobne, ale naprawdę ważne wsparcie – wskazuje minister Marlena Maląg. I dodaje: Bądźmy solidarni.

Seniorze, zostań w domu, poproś o pomoc

Osoby starsze, które często zmagają się z różnego rodzaju schorzeniami, są grupą szczególnie zagrożoną w czasie pandemii koronawirusa. Dlatego też minister Marlena Maląg apeluje do seniorów, aby ograniczyli wychodzenie z domu, a jeśli już muszą wyjść np. na zakupy, żeby wybierali godziny im dedykowane (10-12) oraz nosili maseczki. – Pamiętajmy przy tym o środkach bezpieczeństwa. Nośmy maseczki, zakładajmy jednorazowe rękawiczki i pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniego dystansu – mówi minister.

Bezpieczna komunikacja

Bardzo ważne jest to, aby w tym trudnym okresie seniorzy mieli stały kontakt ze swoimi bliskimi. W tym kontekście warte podkreślenia jest to, że w dzisiejszych czasach mogą zobaczyć się z drugą osobą nie wychodząc nawet z domu. Do tego wystarczy komputer, smartfon lub tablet i komunikator internetowy z funkcją wideo rozmowy.

– Jak widać współczesna technologia służy nie tylko osobom młodym. Dzięki niej seniorzy mogą rozmawiać ze swoimi bliskimi i znajomymi, i przy okazji widzieć siebie nawzajem. Wszystko na odległość, bez konieczności bezpośredniego kontaktu, a co za tym idzie – bez narażania zdrowia własnego i innych – mówi minister.

Badania na odległość

Niezależnie sytuacji konieczne jest dbanie o zdrowie osób starszych. W tym celu powstał szeroki wachlarz możliwości, dzięki któremu mogą oni uniknąć wizyty u lekarza. Jednym z takich rozwiązań są teleporady. Osoby, które podejrzewają u siebie koronowirusa mogą zadzwonić pod specjalna infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie otrzymają stosowne zalecenia, a w razie konieczności sugestię kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

– Czasy są trudne, a te wymagają szczególnych rozwiązań. Dzięki teleporadom osoby starsze mogą uzyskać niezbędną pomoc nie wychodząc z domu i nie narażając siebie i swojego otoczenia – podkreśla minister Marlena Maląg.

Kolejnym, rozwiązaniem jest aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe, która pomaga w walce z koronawirusem. Aplikacja zbierane dane o tym, z kim spotyka się jej użytkownik i informuje, gdy dana osoba miała kontakt z osoba zakażoną. Aplikacja jest w pełni bezpieczna i można z niej korzystać bezpłatnie.

Rzeźba inaczej, czyli pokaz carvingu w Dziennym Domu „Senior+”

W października gościliśmy w Dziennym Domu „Senior+” Dominika Bajera. Pochodzący z Nowej Wsi kucharz dwukrotnie zdobył Mistrzostwo Polski Juniorów  w carvingu. Odwiedził on podopiecznych placówki, żeby podzielić się swoją pasję.

Carving to sztuka rzeźbienia w owocach oraz warzywach, która wywodzi się z Bliskiego Wschodu. Szczególną popularnością cieszy się wśród mieszkańców Tajlandii. Do Europy zawitała dopiero na początku XXI wieku. Dominik Bajer zapoznał Seniorów z historią carvingu, ale także opowiedział o swojej przygodzie z tą formą sztuki. Zwrócił uwagę na to, że na jego sukces składają się godziny intensywnej nauki oraz doskonalenia umiejętności.

Esencją spotkania był pokaz carvingu. Seniorzy mieli okazję poznać tajniki tej techniki artystycznej. Zapoznali się z narzędziami potrzebnymi do rzeźbienia w owocach i warzywach. Przede wszystkim zobaczyli jednak, w jaki sposób wykonać konkretne dekoracje. Podopieczni Dziennego Domu przekonali się, że niektóre z nich mogą wykonać samodzielnie przy użyciu zwykłego noża kuchennego.

Pokaz carvingu spotkał się z dużym zainteresowaniem Seniorów. Z wielką uwagą śledzili proces wykonywania poszczególnych rzeźb. Spotkanie z Dominikiem Bajerem okazało się na tyle inspirujące, że niektórzy podopieczni placówki wyrazili chęć spróbowania swoich sił w carvingu.