Świetlica Wielopokoleniowa – zajęcia pakietowe

Nowy tydzień dla wielu osób przynosi nowe zadania i obowiązki, dotyczy to również Wychowanków Świetlicy Wielopokoleniowej.

Wraz z nastaniem wakacji, tematyka naszych zajęć świetlicowych dotyczy czasu wyjazdów urlopowych. W tym roku, pomimo pracy zdalnej, nie może być inaczej. Z tego też powodu pakiety zadaniowe przewidziane na ten tydzień zawierają elementy potrzebne do stworzenia lampionów o tematyce morskiej, są to: słoik, piasek, muszelki, koraliki, papierowe rybki, świeczka, klej, itp.

Kolejne zadanie do wykonania dotyczy zajęć kulinarnych – tym razem jest to galaretka. Tradycyjnie wszyscy Podopieczni otrzymali także kolorowanki, osoby sprawniejsze również łamigłówki i zagadki.

Uczestnikom Świetlicy Wielopokoleniowej życzymy miłej zabawy podczas realizacji poszczególnych zadań!

                     

 

Świetlica Wielopokoleniowa – zajęcia pakietowe ciąg dalszy

Wraz z nastaniem nowego tygodnia Uczestnicy Świetlicy Wielopokoleniowej z niecierpliwością i zaciekawieniem oczekiwali na kolejny pakiet zadaniowy. Wtorkowe przedpołudnie szybko nadeszło i wychowawcy po raz kolejny odwiedzili stęsknionych podopiecznych.

Tym razem czekały na nich dwa zadania, jedno kulinarne – upieczenie babeczek, a drugie manualne – stworzenie serca z kordonka. W związku z tym pakiet zadaniowy, który otrzymali składał się z: gotowego zestawu do pieczenia babeczek, plastra drewna z nabitymi gwoźdźmi w kształcie serca, trzech różnokolorowych kordonków oraz przykładowego zdjęcia gotowego już serca. Sprawniejsi Podopieczni odebrali także kolorowanki, zagadki i łamigłówki.

Oczywiście nasze spotkanie nie polegało tylko na przekazaniu przygotowanych pakietów i sprawdzeniu efektów zeszłotygodniowych prac, ale także na krótkiej rozmowie z Wychowankami i ich Rodzicami bądź Opiekunami.

           

Już następnego dnia rano Wychowawczyni Świetlicy Wielopokoleniowej otrzymała pierwsze zdjęcie z gotowych zadań.

Dziękujemy bardzo wszystkim Rodzicom i Opiekunom za zaangażowanie i pomoc w wykonywaniu zadań swoim dzieciom i podopiecznym, a naszym Wychowankom za udział w zajęciach.

 

Zajęcia pakietowe Świetlica Wielopokoleniowa – II tydzień

Zgodnie z zapowiedzią we wtorek nasi Podopieczni otrzymali kolejny pakiet zadaniowy. Tym razem poczują się jak prawdziwi ogrodnicy, gdyż ich zadaniem jest posianie kwiatów. W związku z tym ten tygodniowy pakiet zawierał: doniczki, ziemię i nasiona kwiatów (bratki, nimezje, aksamitki).

Poza tym Wychowankowie dostali puszki z myślami na każdy dzień. Każda puszka była opatrzona imieniem Wychowanka i następującym wierszykiem: „Dzień dziś będzie udany, bo z karteczki los przeczytamy. Na losach miłe słowa są, niech wesoły będzie Wasz dom!”.  Treści, jakie znalazły się na wspomnianych w wierszyku karteczkach, to między innymi: „uwierz w siebie”, „jesteś mądry, jesteś wartościowy i bardzo potrzebny światu”, „ciesz się małymi rzeczami”. Dodatkowym zadaniem naszych Uczestników jest ozdobienie puszki  otrzymanymi ozdobami.

Osoby sprawniejsze odebrały także kolejne kolorowanki.

Podczas wizyty Uczestnicy zaprezentowali Wychowawcom swoje wykonane zadania z ubiegłego tygodnia. Większość z nich w 100% wywiązali się ze swoich obowiązków. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie się w naszą akcję.

                                      

DECYZJA WOJEWODY ŚLĄSKIEGO Z DNIA 18.06.2020 R.

 

DECYZJA Nr PSI.6334.88.2020

z dnia 18 czerwca 2020 roku

Na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 374 z późn. zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256, z późn. zm.), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

polecam

wójtom, burmistrzom, prezydentom miast oraz starostom powiatów z obszaru województwa śląskiego – według rozdzielnika

czasowe zawieszenie działalności, na terenie podległej jednostki samorządu terytorialnego, w terminie od dnia 22 czerwca 2020 r. do dnia 5 lipca 2020 r. w:

  1. placówkach wsparcia dziennego;
  2. dziennych domach i klubach seniora, w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior+;
  3. środowiskowych domach samopomocy;
  4. warsztatach terapii zajęciowej.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu oraz nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tutejszego organu, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Zajęcia pakietowe – Świetlica Wielopokoleniowa

Świetlica Wielopokoleniowa właśnie rusza z zajęciami pakietowymi. Raz w tygodniu do domów naszych uczestników zapuka wychowawca wraz z przygotowanym pakietem zajęciowym. Zajęcia te będą odbywały się z troską o ciągły i ustawiczny rozwój naszych podopiecznych. W dobie dzisiejszych czasów przyszło nam sprawować funkcje opiekuńczo-wychowawcze w sposób inny niż dotychczas, dlatego podjęliśmy działania mające na celu zrekompensować czas, w którym zamknięta jest nasza świetlica. Czas ten postaramy się wykorzystać jak najlepiej potrafimy i zajęcia, jakie zaproponujemy naszym wychowankom będą obejmowały różną problematykę dotyczącą między innymi: ogrodnictwa oraz uprawy roślin, zajęć plastyczno-artystycznych, krawieckich, gier i zabaw logicznych połączonych z łamigłówkami. Wszystkie te zajęcia będą realizowane w stałym wymiarze czasowym i ich rozwiązywanie, będzie wiązało się z gratyfikacją i drobnymi nagrodami rzeczowymi. Wierzymy wszyscy, że dzięki wspólnemu działaniu uda nam się jak najszybciej przetrwać trudny czas, w jakim znajdujemy się obecnie i jak najszybciej  spotkamy się w naszej świetlicy.

                                                               

OGŁOSZENIE!!!

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w naszym regionie ,

jesteśmy zmuszeni podjąć decyzję

o przedłużeniu terminu zamknięcia do 31 maja 2020r.

placówek OWR w tym:

 –  Świetlic Środowiskowych

– Świetlicy Wielopokoleniowej

 – Dziennego Domu „Senior+”

Decyzja ta podyktowana jest troska o bezpieczeństwo i zdrowie

dzieci, seniorów, osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w regionie rybnickim i polecenia wojewody śląskiego

o terminie otwarcia placówek będziemy informować na bieżąco.

Z poważaniem

Kierownik OWR  Agata Kostka

OGŁOSZENIE!!!

 

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA SARS-Cov-2,

ZGODNIE Z DECYZJĄ Nr PSI.6334.54.2020

WOJEWODY ŚLĄSKIEGO Z DNIA 8 MAJA 2020 R.

OD 11.05.2020 R. DO 24.05.2020 R.

ZOSTAJĄ ZAWIESZONE WSZYSTKIE ZAJĘCIA ORGANIZOWANE

W OŚRODKU WSPIERANIA RODZINY :

– WE WSZYSTKICH FILIACH ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W NOWEJ WSI

– W DZIENNYM DOMU „SENIOR+”

– W  ŚWIETLICY WIELOPOKOLENIOWEJ 

Tęsknimy za Wami

Drodzy Uczestnicy,

Powoli kończy się drugi miesiąc, kiedy po raz ostatni spotkaliśmy się na zajęciach w naszych placówkach. Od tego momentu jesteśmy zawieszeni w smutnej codzienności, pozbawieni możliwości spotkań z Wami.

Każdego dnia wracamy myślami do tego co robiliśmy w ubiegłych latach. Poniżej przedstawiamy co się działo w zeszłym roku.

Tak się bawiliśmy.

Świetlica Środowiskowa

Kliknij w zdjęcie ↓

Świetlica Wielopokoleniowa

Kliknij w zdjęcie ↓

Dzienny Dom „SENIOR +”

Kliknij w zdjęcie ↓