Alternatywne zajęcia – Dzienny Dom „Senior+” oraz Świetlica Wielopokoleniowa

Grupą szczególnie zagrożoną w czasie pandemii koronawirusa są osoby starsze, niepełnosprawne,  które często zmagają się z różnego rodzaju schorzeniami, dlatego decyzją Wojewody Śląskiego  została zawieszona działalność Dziennych Domów „Senior+”, Klubów Seniora czy placówek dla osób niepełnosprawnych. Jednak my jako Ośrodek Wspierania Rodziny przez cały ten czas jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi podopiecznymi. Dziś umożliwia nam to jedynie telefon, wideo rozmowa, czy dostarczenie „Pakietu zajęciowego” do domu. Służymy także pomocą w zrobieniu zakupów, dostarczeniu ciepłego posiłku dla seniorów, telefonem do psychologa. Jesteśmy dla was dostępni, zawsze można się z nami skontaktować.

Drodzy Seniorzy, nasi podopieczni, uważajcie na siebie i pamiętajcie o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Życzmy Wam wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. Nie traćcie pogody ducha! Zawsze jesteśmy z wami!

Pamiętajmy:

Sensowna pomoc działa długofalowo i zmienia coś więcej, niż tylko zewnętrzne okoliczności…

                  

                

 

 

Wznowienie zajęć Świetlica Wielopokoleniowa

Po czteromiesięcznej przerwie Świetlica Wielopokoleniowa również rozpoczęła zajęcia stacjonarne. Po długiej rozłące wszyscy uczestnicy  mogli się wreszcie spotkać. Dla podopiecznych przygotowano szereg ciekawych zajęć, które nie tylko mały oddziaływanie terapeutyczne, ale  co najważniejsze dały możliwość wspólnych spotkań. Świetlica Wielopokoleniowa pracuje według ustalonego planu zajęć. Dzień rozpoczyna się od porannej gimnastyki – bo „w zdrowym ciele zdrowy duch”.  każdego dnia zostają przygotowane różnego rodzaju warsztaty artystyczno-terapeutyczne. Warsztaty z papieroplastyki: „motylkowe girlandy„  „morskie meduzy”. Trening umiejętności społecznych – organizacja budżetu domowego, zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty decoupage – aniołki, kolaż – „bezludna wyspa”, zajęcia plastyczne „mokre w mokrym” zabawy eksperymentalno-doświadczalne- kolorowe wulkany. Ładna pogoda sprzyjała miłym spacerom oraz zajęciom sportowym na podwórku: rozgrywki w hokeja na trawie , zawody w bocce , turnieje w badmintona.

 

Świetlica Wielopokoleniowa – zajęcia pakietowe

Nowy tydzień dla wielu osób przynosi nowe zadania i obowiązki, dotyczy to również Wychowanków Świetlicy Wielopokoleniowej.

Wraz z nastaniem wakacji, tematyka naszych zajęć świetlicowych dotyczy czasu wyjazdów urlopowych. W tym roku, pomimo pracy zdalnej, nie może być inaczej. Z tego też powodu pakiety zadaniowe przewidziane na ten tydzień zawierają elementy potrzebne do stworzenia lampionów o tematyce morskiej, są to: słoik, piasek, muszelki, koraliki, papierowe rybki, świeczka, klej, itp.

Kolejne zadanie do wykonania dotyczy zajęć kulinarnych – tym razem jest to galaretka. Tradycyjnie wszyscy Podopieczni otrzymali także kolorowanki, osoby sprawniejsze również łamigłówki i zagadki.

Uczestnikom Świetlicy Wielopokoleniowej życzymy miłej zabawy podczas realizacji poszczególnych zadań!

                     

 

Świetlica Wielopokoleniowa – zajęcia pakietowe ciąg dalszy

Wraz z nastaniem nowego tygodnia Uczestnicy Świetlicy Wielopokoleniowej z niecierpliwością i zaciekawieniem oczekiwali na kolejny pakiet zadaniowy. Wtorkowe przedpołudnie szybko nadeszło i wychowawcy po raz kolejny odwiedzili stęsknionych podopiecznych.

Tym razem czekały na nich dwa zadania, jedno kulinarne – upieczenie babeczek, a drugie manualne – stworzenie serca z kordonka. W związku z tym pakiet zadaniowy, który otrzymali składał się z: gotowego zestawu do pieczenia babeczek, plastra drewna z nabitymi gwoźdźmi w kształcie serca, trzech różnokolorowych kordonków oraz przykładowego zdjęcia gotowego już serca. Sprawniejsi Podopieczni odebrali także kolorowanki, zagadki i łamigłówki.

Oczywiście nasze spotkanie nie polegało tylko na przekazaniu przygotowanych pakietów i sprawdzeniu efektów zeszłotygodniowych prac, ale także na krótkiej rozmowie z Wychowankami i ich Rodzicami bądź Opiekunami.

           

Już następnego dnia rano Wychowawczyni Świetlicy Wielopokoleniowej otrzymała pierwsze zdjęcie z gotowych zadań.

Dziękujemy bardzo wszystkim Rodzicom i Opiekunom za zaangażowanie i pomoc w wykonywaniu zadań swoim dzieciom i podopiecznym, a naszym Wychowankom za udział w zajęciach.

 

Zajęcia pakietowe Świetlica Wielopokoleniowa – II tydzień

Zgodnie z zapowiedzią we wtorek nasi Podopieczni otrzymali kolejny pakiet zadaniowy. Tym razem poczują się jak prawdziwi ogrodnicy, gdyż ich zadaniem jest posianie kwiatów. W związku z tym ten tygodniowy pakiet zawierał: doniczki, ziemię i nasiona kwiatów (bratki, nimezje, aksamitki).

Poza tym Wychowankowie dostali puszki z myślami na każdy dzień. Każda puszka była opatrzona imieniem Wychowanka i następującym wierszykiem: „Dzień dziś będzie udany, bo z karteczki los przeczytamy. Na losach miłe słowa są, niech wesoły będzie Wasz dom!”.  Treści, jakie znalazły się na wspomnianych w wierszyku karteczkach, to między innymi: „uwierz w siebie”, „jesteś mądry, jesteś wartościowy i bardzo potrzebny światu”, „ciesz się małymi rzeczami”. Dodatkowym zadaniem naszych Uczestników jest ozdobienie puszki  otrzymanymi ozdobami.

Osoby sprawniejsze odebrały także kolejne kolorowanki.

Podczas wizyty Uczestnicy zaprezentowali Wychowawcom swoje wykonane zadania z ubiegłego tygodnia. Większość z nich w 100% wywiązali się ze swoich obowiązków. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie się w naszą akcję.

                                      

DECYZJA WOJEWODY ŚLĄSKIEGO Z DNIA 18.06.2020 R.

 

DECYZJA Nr PSI.6334.88.2020

z dnia 18 czerwca 2020 roku

Na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 374 z późn. zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256, z późn. zm.), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

polecam

wójtom, burmistrzom, prezydentom miast oraz starostom powiatów z obszaru województwa śląskiego – według rozdzielnika

czasowe zawieszenie działalności, na terenie podległej jednostki samorządu terytorialnego, w terminie od dnia 22 czerwca 2020 r. do dnia 5 lipca 2020 r. w:

  1. placówkach wsparcia dziennego;
  2. dziennych domach i klubach seniora, w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior+;
  3. środowiskowych domach samopomocy;
  4. warsztatach terapii zajęciowej.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu oraz nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tutejszego organu, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Zajęcia pakietowe – Świetlica Wielopokoleniowa

Świetlica Wielopokoleniowa właśnie rusza z zajęciami pakietowymi. Raz w tygodniu do domów naszych uczestników zapuka wychowawca wraz z przygotowanym pakietem zajęciowym. Zajęcia te będą odbywały się z troską o ciągły i ustawiczny rozwój naszych podopiecznych. W dobie dzisiejszych czasów przyszło nam sprawować funkcje opiekuńczo-wychowawcze w sposób inny niż dotychczas, dlatego podjęliśmy działania mające na celu zrekompensować czas, w którym zamknięta jest nasza świetlica. Czas ten postaramy się wykorzystać jak najlepiej potrafimy i zajęcia, jakie zaproponujemy naszym wychowankom będą obejmowały różną problematykę dotyczącą między innymi: ogrodnictwa oraz uprawy roślin, zajęć plastyczno-artystycznych, krawieckich, gier i zabaw logicznych połączonych z łamigłówkami. Wszystkie te zajęcia będą realizowane w stałym wymiarze czasowym i ich rozwiązywanie, będzie wiązało się z gratyfikacją i drobnymi nagrodami rzeczowymi. Wierzymy wszyscy, że dzięki wspólnemu działaniu uda nam się jak najszybciej przetrwać trudny czas, w jakim znajdujemy się obecnie i jak najszybciej  spotkamy się w naszej świetlicy.

                                                               

OGŁOSZENIE!!!

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w naszym regionie ,

jesteśmy zmuszeni podjąć decyzję

o przedłużeniu terminu zamknięcia do 31 maja 2020r.

placówek OWR w tym:

 –  Świetlic Środowiskowych

– Świetlicy Wielopokoleniowej

 – Dziennego Domu „Senior+”

Decyzja ta podyktowana jest troska o bezpieczeństwo i zdrowie

dzieci, seniorów, osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w regionie rybnickim i polecenia wojewody śląskiego

o terminie otwarcia placówek będziemy informować na bieżąco.

Z poważaniem

Kierownik OWR  Agata Kostka