Profilaktyka

Profilaktyka

Jednym z ważniejszych  zadań Świetlicy Środowiskowej jest prowadzenie zajęć oraz akcji profilaktycznych, w których staramy się  kształtować w wychowankach postawy sprzyjające zdrowemu stylowi życia, bez środków uzależniających.
Do najważniejszych zadań Świetlicy z zakresu profilaktyki należy:

 • prowadzenie zajęć profilaktycznych wspomagających rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny,
 • profilaktyka uzależnień i agresji
 • dostarczanie informacji o środkach uzależniających oraz o zagrożeniach towarzyszących ich zażywaniu,
 • ukazywanie perspektyw zdrowego życia i drogi do osobistych satysfakcji bez zażywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
 • zapewnieni opieki wychowawczej,
 • współpraca z podmiotami, które mogą pomóc rodzinie w rozwiązywaniu jej problemów.

Wyżej wymienione obowiązki spełniane są poprzez:

 • realizację Programu profilaktyczno – socjoterapeutycznego, którego zadaniem jest wspomaganie rozwoju dziecka i pomoc rodzinie w jego wychowaniu. Praca odbywa się dwutorowo: z dziećmi i rodziną.

Praca z wychowankami polega na wspomaganiu ich rozwoju emocjonalno – społecznego, koncentruje się na wyuczeniu najważniejszych umiejętności psychologicznych i społecznych, modyfikowaniu zachowań agresywnych, uczeniu samodyscypliny, pozytywnego działania, redukowania napięcia emocjonalnego,
a także na kształtowaniu w nich takich cech osobowości, by w przyszłości nie powielały wzorów zaczerpniętych z życia rodzinnego, by były zdolne do odpowiedzialnego, zgodnego z normami społecznymi życia.

Praca z rodzicem polega na szeroko rozumianym poradnictwie, przekazaniu fachowej wiedzy pedagogicznej, pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych
i wychowawczych.

 • realizację Programu Przyjaciele Zippiego – który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich dzieci.

organizacja w szkołach działających na terenie Gminy Lyski spotkań profilaktycznych.

 • realizację Program Profilaktyczno – Wychowawczy EPSILON – którego zadaniem jest rozwijanie umiejętności życiowych, zmniejszenie częstości zachowań ryzykownych dla zdrowia, takich jak palenie tytoniu, picie alkoholu, używanie innych substancji psychoaktywnych, zmniejszenie zachowań antyspołecznych i agresywnych, zwiększenie poczucia własnej wartości, pewności siebie, poprawie obrazu własnej osoby i poczucia własnej skuteczności, lepsze przystosowaniu społeczne i emocjonalne, zwiększenie motywacji do troski o siebie i innych ludzi, redukcja lęku w relacjach.
 • realizację Program Profilaktyczny „NOE” – którego zadaniem jest przede wszystkim przekształcenie nieprawidłowych przekonań normatywnych panujących wśród młodzieży, ma on również motywować do podejmowania osobistych postanowień o zaniechaniu danego działania oraz ukazywać sprzeczności między cenionymi wartościami a zachowaniami alkoholowymi. Głównym celem projektu jest pogłębienie wiedzy młodych ludzi na temat realnych konsekwencji picia i używania innych środków zmieniających świadomość.
 • organizacja warsztatów z psychodramy – które są jedną z metod wszechstronnego, harmonijnego rozwijania swojej osobowości. Warsztaty pozwolą na zrozumienie uczuć i zachowań. Pozwolą uczestnikom na złamanie formalnych barier i uprzedzeń, które odgradzają go od psychiki człowieka i są przyczyną wielu stresów.
 • organizacja pikników profilaktyczno – integracyjnych między innymi: Dzień Babci i Dziadka, Powitanie Wiosny, Majówka, Powitanie Lata – Dzień dziecka, Pożegnanie Lata, Święto Pieczonego Kartofla i inne, które nie tylko pokazują jak pożytecznie można spędzać czas wolny ale także jednoczą rodzinę i ukazując jak wiele możemy sobie dać nawzajem.
 • organizacja spotkania dla pierwszoklasistów „Bezpiecznie na drodze” – podczas którego nauczą się ogólnych zasad bezpiecznego poruszania się po drodze „do” i „ze” szkoły  ale także bezpieczeństwa w kontaktach z innymi w miejscach publicznych (nie rozmawianie z obcymi, nie częstowanie się od nich „podarunkami”) itp. Program ma na celu uświadomienie zagrożeń mogących pojawić się w takich sytuacjach.
 • organizacja wyjazdów profilaktyczno – integracyjnych, podczas których wychowankowie odwiedzili: Poznań, Wrocław, Warszawę, Szklarską Porębę, Górki Małe, Zakopane.
 • organizacja Akcji Lato oraz Akcji Zima,
 • spotkania i pogadanki o tematyce profilaktycznej.