Opieka wytchnieniowa 2023

Program „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2023
– ogłoszenie o naborze

Ośrodek Wspierania Rodziny informuje o rozpoczęciu realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego w kwocie 69.360,00zł.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem lub równoważnym poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, wzmocnienie osobistego potencjału opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz  wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne.

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą:

  • w formie pobytu dziennego świadczonych osobie niepełnosprawnej w Ośrodku Wspierania Rodziny

Uczestnik Programu:

  • nie ponosi odpłatności za tę usługę;

Zainteresowane osoby zapraszamy do wypełnienia karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 do której należy dołączyć:

  1. kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego;
  2. kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg skali FIM

Wypełnione druki należy dostarczyć do Ośrodka Wspierania Rodziny ul. Sportowa 1, 44-295 Nowa Wieś

  • osobiście w godzinach urzędowania (poniedziałek – piątek od 7:00 do 15:00)
  • drogą pocztową na adres Ośrodka

Nabór trwa do dnia 24 lutego 2023r.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr 32/43 00 424 lub za pośrednictwem poczty e-mail: owr@lyski.pl

  1. Karta zgłoszenia do programu – pobierz
  2. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg skali FIM  – pobierz
  3. Klauzula informacyjna RODO – pobierz