Zajęcia pakietowe – Świetlica Wielopokoleniowa

Kolejny tydzień to nowy zestaw pakietowy dla podopiecznych Świetlicy Wielopokoleniowej. W tym tygodniu każdy z uczestników otrzymał elementy do wykonania ozdoby z drewna osikowego. Znalazły się nim styropianowe modele, płatki oraz klej. Nie zabrakło w nich również czegoś słodkiego. Warsztaty te pozwoliły uczestnikom poprawić sprawność manualną, a także umilić czas kiedy nasza placówka jest zamknięta.

 

   

Zajęcia pakietowe – Dzienny Dom „Senior+”

Nowy tydzień przyniósł nowe wyzwania dla podopiecznych z Dziennego Domu „Senior+”. Wychowawcy dostarczyli Seniorom kolejne zestawy zadań. Niestety ze względu na rosnące zagrożenie epidemiologiczne, uczestnicy muszą nadal pracować w zaciszach swoich domów.

Tym razem pakiet zawierał materiały potrzebne do stworzenia kompozycji kwiatowej na wianku, a więc: wianek, różne rodzaje sztucznych kwiatów, kolorowe tasiemki. Seniorzy mają okazję spróbować swoich sił w doskonaleniu technik florystycznych. Co więcej, w pakiecie znalazły się także informacje z zakresu dietetyki. Seniorzy mogą przeczytać o właściwościach cebuli oraz dzikiej róży, a także wpływie tych roślin na odporność człowieka. Budowanie odporności organizmu jest bowiem szczególnie ważne w okresie jesienno-zimowym. Dodatkowo, pakiet zawierał ćwiczenia mające na celu wzmocnienie odcinka szyjnego kręgosłupa.

Zestawy pakietowe przygotowywane są tak, by każdy Senior znalazł w nich coś dla siebie. Staramy się przekazywać zadania, dzięki którym uczestnicy będą mieli możliwość doskonalenia oraz rozwijania umiejętności.

        

Alternatywne zajęcia – Dzienny Dom „Senior+” oraz Świetlica Wielopokoleniowa

Grupą szczególnie zagrożoną w czasie pandemii koronawirusa są osoby starsze, niepełnosprawne,  które często zmagają się z różnego rodzaju schorzeniami, dlatego decyzją Wojewody Śląskiego  została zawieszona działalność Dziennych Domów „Senior+”, Klubów Seniora czy placówek dla osób niepełnosprawnych. Jednak my jako Ośrodek Wspierania Rodziny przez cały ten czas jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi podopiecznymi. Dziś umożliwia nam to jedynie telefon, wideo rozmowa, czy dostarczenie „Pakietu zajęciowego” do domu. Służymy także pomocą w zrobieniu zakupów, dostarczeniu ciepłego posiłku dla seniorów, telefonem do psychologa. Jesteśmy dla was dostępni, zawsze można się z nami skontaktować.

Drodzy Seniorzy, nasi podopieczni, uważajcie na siebie i pamiętajcie o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Życzmy Wam wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. Nie traćcie pogody ducha! Zawsze jesteśmy z wami!

Pamiętajmy:

Sensowna pomoc działa długofalowo i zmienia coś więcej, niż tylko zewnętrzne okoliczności…

                  

                

 

 

Decyzja Wojewody Śląskiego

DECYZJA Nr PSI.6334.140.2020

z dnia 19 października 2020 r.

Działając na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 374 ze zm.), w treści ustalonej ustawą z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVlD-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1747) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2,

polecam

wszystkim wójtom, burmistrzom, prezydentom gmin i miast oraz starostom powiatów
z obszaru województwa śląskiego

 

czasowe zawieszenie działalności, na terenie całego województwa śląskiego, w terminie
od dnia 20 października 2020 r. do odwołania w:

 

  1. dziennych domach i klubach seniora, w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior+;
  2. środowiskowych domach samopomocy;
  3. warsztatach terapii zajęciowej.

 

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wojewoda w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie, państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra (art. 11h ust. 1
ww. ustawy). Polecenie, wydawane jest w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze decyzji administracyjnej i podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymaga uzasadnienia (art. 11h ust. 4 wskazanej ustawy).

W piśmie z 16 października 2020 r., znak: NS-HKiŚ.9011.534.2020, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny rekomenduje czasowe zawieszenie działalności w dziennych domach i klubach seniora, w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior+, środowiskowych domach samopomocy oraz warsztatach terapii zajęciowej z terenu województwa śląskiego.

Celem ochrony życia i zdrowia ludzi, z uwzględnieniem stanu epidemii obowiązującego do odwołania w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a w szczególności aktualnej sytuacji epidemicznej na terenie województwa śląskiego, wydanie niniejszego polecenia jest celowe i konieczne.

 

Niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą doręczenia.

 

Pouczenie

 

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
za pośrednictwem Wojewody Śląskiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Wojewodzie Śląskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
do odwołania jest niedopuszczalne.

 

Z upoważnienia Wojewody Śląskiego

Jan Chrząszcz

I Wicewojewoda Śląski

podpisano elektronicznie

Codzienność Dziennego Domu „Senior+”

Działalność Dziennego Domu „Senior+” ma na celu przede wszystkim zaaktywizowanie osób starszych.  Zajęcia przygotowywane są w trosce o podtrzymanie sprawności fizycznej, a także umysłowej. Placówka to miejsce integracji lokalnej społeczności.

Duża popularnością wśród podopiecznych Dziennego Domu „Senior+” w Lyskach cieszą się zajęcia artystyczne. W związku z tym, w ostatnich miesiącach Seniorzy poznali nowe techniki rękodzielnicze np.: sztukę quillingu. Czas spędzony w placówce upływał pod znakiem wspólnego śpiewania, treningów pamięci, a także różnego rodzaju gier zespołowych. Seniorzy regularnie korzystali również z rehabilitacji i wychodzili na spacery.

Społeczność Dziennego Domu „Senior+” ciągle się powiększa. Dla jednych udział w zajęciach to sposób na samotność. Dla innych to miejsce, gdzie mogą rozwijać swoje pasje i wymieniać życiowe doświadczenia. Każdy z podopiecznych znajduje tu coś dla siebie.