WYNIKI EKOLOGICZNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „MOJA ZIEMIA CZYSTY ŚWIAT SZANUJĘ-KOCHAM-DBAM”

 

PONIŻEJ  WYNIKI KONKURSU.

ZAPRASZAMY PO ODBIÓR NAGRÓD WSZYSTKIE DZIECI BIORĄCE UDZIAŁ W KONKURSIE

ZARÓWNO ZDOBYWCÓW MIEJSC I-III  , WYRÓŻNIONYCH  JAK I POZOSTAŁYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU.

WRĘCZENIE NAGRÓD ODBĘDZIE SIĘ

14 LIPCA

OD GODZINY 12.00 DO 14.00

W POZOSTAŁE DNI OD GODZ. 7.00 DO 15.00

 

W GŁÓWNEJ SIEDZIBIE

OŚRODKA WSPIERANIA RODZINY

W NOWEJ WSI

(BUDYNEK PRZY UL. SPORTOWEJ 1)

Komisja w składzie: Anna Zganiacz-Kupka, Ewelina Sobeczko, Anna Macioszek, Ksenia Wiercioch miała przyjemność obradować 9 lipca i wyłonić następujących zwycięzców oraz wyróżnionych w poszczególnych kategoriach:

I Kategoria: Dzieci w wieku przedszkolnym 4-6 lat
1 miejsce: Zofia Kosteczko
2 miejsce: Agata Kuna
3 miejsce: Kalina Kolarczyk
Wyróżnienie: Julia Gorus

II Kategoria: Uczniowie klas I – III
1 miejsce: Bartosz Rybarz
2 miejsce: Kinga Kowaczek
3 miejsce: Patryk Mielimonka
Wyróżnienie: Liliana Gajer

III Kategoria: Uczniowie klas IV – VIII
1 miejsce: Anna Korzeniewska
2 miejsce: Laura Mazurek
3 miejsce: Maja Ordowska
Wyróżnienie: Eryk Skupień, Ewelina Kula

Wszystkim biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy i gratulujemy !

          

OGŁOSZENIE!

ODBIÓR NAGRÓD PODCHODY !
Zapraszamy wszystkie dzieci biorące udział w świetlicowych podchodach-ŚWIETLIKI NA TROPIE, RUNDA I i II po odbiór drobnych upominków do miejscowości w której brały udział w pochodach.
Według poniższego harmonogramu:
Świetlica Środowiskowa w Nowej Wsi odbiór upominków za I i II rundę:
Data:09.07.2020 r.
Godziny:15:00-19:00
Świetlica Środowiskowa w Pstrążnej odbiór upominków za I i II rundę:
Data:09.07.2020 r.
Godziny:15:00-19:00
Świetlica Środowiskowa w Zwonowicach odbiór upominków za I rundę:
Data:09.07.2020 r.
Godziny:17:00-19:00
Data:15.07.2020 r.
Godziny:17:00-19:00
Świetlica Środowiskowa w Suminie odbiór upominków za I i II rundę:
Data:09.07.2020 r.
Godziny:15:00-17:00
Świetlica Środowiskowa w Lyskach odbiór upominków za I i II rundę:
Data:21.07.2020 r.
Godziny:15:00-19:00
Świetlica Środowiskowa w Dzimierzy odbiór upominków za I i II rundę:
Data:20.07.2020 r.
Godzina: Godziny:15:00-19:00

DECYZJA WOJEWODY ŚLĄSKIEGO Z DNIA 18.06.2020 R.

 

DECYZJA Nr PSI.6334.88.2020

z dnia 18 czerwca 2020 roku

Na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 374 z późn. zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256, z późn. zm.), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

polecam

wójtom, burmistrzom, prezydentom miast oraz starostom powiatów z obszaru województwa śląskiego – według rozdzielnika

czasowe zawieszenie działalności, na terenie podległej jednostki samorządu terytorialnego, w terminie od dnia 22 czerwca 2020 r. do dnia 5 lipca 2020 r. w:

  1. placówkach wsparcia dziennego;
  2. dziennych domach i klubach seniora, w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior+;
  3. środowiskowych domach samopomocy;
  4. warsztatach terapii zajęciowej.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu oraz nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tutejszego organu, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.